Home Kométa C/2012 S1 (ISON)
Asteroid (22185) Štiavnica – pamätník Ulrike Babiakovej Tlač
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Štvrtok, 10 Jún 2010 22:01

3. júna 2010 bol v areáli Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici odhalený model asteroidu (22185) Štiavnica  , objavený a pomenovaný U. Babiakovou a P. Kušnirákom. 

 

 Keď som na spomienkovú slávnosť odchádzal skoro ráno z Papradna, kdesi predomnou na oblohe bola „Štiavnica“ vo vzdialenosti vyše 400 miliónov kilometrov. Už niekoľko dní upršané počasie sa umúdrilo, akoby aj ono chcelo prispieť k slávnostnej atmosfére. V Gymnáziu Andreja Kmeťa ma priam materinsky privítala Ulrikina mama, vo vestibule boli ďalekohľady a malá astronomická výstavka venovaná Ulrike a asteroidu Štiavnica.

Prítomných privítala riaditeľka hostiteľského Gymnázia  R. Mikulášová. V mene predsedu vlády SR vystúpil B. Ondruš  a listom pozdravil bývalý študent, J. Dudík z FMFI v Bratislave. Malý exkurz do astronómie a okolnosti objavu priblížil V. Mešter z Partizánskeho.

Slávnostnú atmosféru odhalenia umocnili hudobné vložky, program študentov i vlastná báseň M. Petrovej  venovaná Ulrike. Za Radu SZAA a SAS vystúpil P. Rapavý, za MO SZAA M. Húska a samotný model odhalila dojatá Ulrikina mama. Model je v pekne upravenom parku a je najkrajším, aký som videl – vkusné umelecké dielo. Celú slávnosť brilantne pripravila G. Kovárová a M. Klauz. Ďakujem. 

 

Oficiálni hostia:

 • Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ v Banskej Štiavnici (Ulrikina mama)
 • Mgr. Pavol Balžanka, primátor Banskej Štiavnice
 • Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora Banskej Štiavnice
 • Ing. Jaroslav Dudík, riaditeľ Mestských lesov B. Štiavnica
 • doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., dekan Fakulty prírodných vied UMB
 • prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD., prorektor pre rozvoj a informatizáciu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • RNDr. Milan Húska, predseda MO SZAA v B. Štiavnici
 • Mgr. Stanislav Kaniansky, riaditeľ KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom
 • PaedDr. Milan Klauz, Gymnázium A. Kmeťa
 • Mgr. Gabriela Kovárová, Gymnázium A. Kmeťa
 • Mgr. Pavol Macák, ZUŠ V Banskej Štiavnici
 • Vladimír Mešter, riaditeľ Hornonitrianskej hvezdárne v Partizánskom
 • PhDr. Renata Mikulášová, riaditeľka Gymnázia A. Kmeťa
 • Mgr. Branislav Ondruš, riaditeľ Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR
 • akad. sochár Vladimír Oravec, autor modelu planétky
 • Mgr. Mária Petrová, vedúca Pohronského osvetového strediska v B. Štiavnici
 • RNDr. Pavol Rapavý, vedúci sekretariátu SZAA, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
 • Mgr. Ľudmila Šebeňová, MO SZAA v B. Štiavnici
 • Ing. Ján Totkovič, riaditeľ SPŠ S. Mikovíniho (v reštaurátorských dielňach sa model asteroidu tvoril)
 • sponzori: riaditelia firiem SimKor s.r.o., Combin s.r.o., B. Štiavnica, Mramor Krupina s.r.o.

  

Mgr. Ulrika Babiaková

slovenská astronómka, sa narodila 3.4.1976 v Banskej Štiavnici. Základnú školu a gymnázium absolvovala v Banskej Štiavnici (1994). Matematicko - fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor fyzika, špecializácia astronómia a astrofyzika absolvovala v r. 1999, UKF v Nitre, Fakultu prírodných vied, odbor fyzika - psychológia v r. 2001. V tomto roku vykovala aj dizertačnú doktorskú skúšku na Fakulte prírodných vied na UMB Banská Bystrica.

Astronómii sa venovala od svojich 10 rokov, najskôr v Astronomickom krúžku pri Hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom.

Počas vysokoškolského štúdia sa začala venovať výskumu medziplanetárnej hmoty. Pozorovania CCD kamerou realizovala aj v rámci stáže v Tolouse vo Francúzsku v r. 1998 a v r. 2000, kedy sa stala aj členskou astronomickej asociácie ADIAGO v Tolouse. V r. 2001 absolvovala odbornú stáž na Jagelovskej univerzite v Krakove. Výsledky svojej odbornej činnosti publikovala vo vedeckých zborníkoch a časopisoch.

Mimoriadnu pozornosť venovala popularizácii astronómie  a jej zavedeniu do stredoškolskej fyziky moderným spôsobom pomocou IKT.

Bola členkou JSMF a SZAA. Realizovala odborné astronomické pozorovania. Viedla astronomické krúžky, organizovala celoslovenskú súťaž pre žiakov stredných škôl „Začal to Galileo Galilei“ v spolupráci s Hornonitrianskou hvezdárňou v Partizánskom a Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove.

Ulrika Babiaková bola spoluobjaviteľkou viacerých planétok, z ktorých 3 sú už pomenované. V roku 2000 spoluobjavila planétku (22185) Štiavnica, v roku 1998 planétky (15053) Bochníček a (22644) Matejbel.

V roku 2001 jej bola udelená výročná cena mesta Banská Štiavnica za propagáciu a šírenie dobrého mena Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí. V roku 2004 ju Slovenský zväz astronómov amatérov zvolil za svoju čestnú členku in memoriam.

Ulrika Babiaková zomrela 3.11.2002 v Piešťanoch.

(text bol súčasťou pozvánky)

 

 

Oficiálna pozvánka

 

 Časť výstavky venovanej Ulrike

  

Na svoju spolužiačku spomínali študenti aj učitelia 

 

Čestní hostia  

 Ulrikina mama 

S doc. Bochníčkom po promócii

S dr. Grygarom

Svadobné oznámenie

 

Na seminári v Rimavskej Sobote s "Besíčatkom"

 

 

 

 

 

профессиональная чистка зубов отзывыоценка стоимости сайта онлайнграндкапитал
 

Valid XHTML and CSS.