Home Členstvo
Ako sa stať členom SZA Tlač
Napísal užívateľ Roman Mikušinec   
Streda, 07 Júl 2004 10:54

Stať sa členom Slovenského zväzu astronómov je jednoduché. Môže sa ním stať každý občan ktorý súhlasí s poslaním a úlohami SZA, písomne sa prihlási, má minimálny vek 15 rokov a zaplatí zápisné a členské.

 

Členstvo je individuálne a kolektívne, pričom môže byť riadne alebo čestné. Čestným členom môže byť občan, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj astronómie na Slovensku. Čestných členov volí Valné zhromaždenie SZA. Riadnych, kolektívnych a zahraničných členov prijíma miestna organizácia a schvaľuje ich Rada SZA.

Členstvo v SZA zaniká úmrtím člena, vystúpením, vylúčením alebo zrušením členstva. Člen môže byť vylúčený, ak svojou činnosťou vážne poškodzuje záujmy Zväzu. O vylúčení člena rozhoduje výbor miestnej organizácie, v prípade individuálnych členov  Rada SZA. Zrušenie čestného členstva schvaľuje Valné zhromaždenie SZA.

Člen Zväzu má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov SZA po dovŕšení 18 roku veku. Má právo byť informovaný o činnosti SZA, výsledkoch rokovania jeho orgánov, byť informovaný o podujatiach SZA a zúčastňovať sa ich. Má právo podávať návrhy, žiadosti a sťažnosti orgánom SZA. Môže používať prostriedky alebo zariadenia, ktoré má SZA k dispozícii pre svoju činnosť a zároveň môže využívať výsledky plnenia poslania a úloh SZA.

Člen Zväzu má povinnosť dodržiavať stanovy, Organizačný a rokovací poriadok a uznesenia orgánov SZA. Povinnosťou člena je platiť členské príspevky, zastávať záujmy Zväzu a aktívne sa podieľať na jeho činnosti.

Čestný člen má všetky práva a povinnosti ako riadny člen, okrem práva byť volený a povinnosti platiť členský príspevok.

Ak ste sa rozhodli vstúpiť do SZA, kontaktujte najbližšiu MO SZA, ktorá Vám poskytne prihlášku a zaregistruje Vás ako člena. Prihlášku si môžete stiahnuť, vyplniť, vytlačiť a následne ju vytlačenú a podpísanú odovzdať  MO SZA do ktorej chcete vstúpiť. V prípade, že sa chcete stať individuálnym členom SZA je potrebné prihlášku poslať priamo na ústredie SZA v Rimavskej Sobote (SZA, Tomašovská 63, 979 01  Rimavská Sobota).

 

Výška zápisného do SZA na rok 2013 je: 3,50  €

Výška členských príspevkov na rok 2013 je: 3,50  €

Výška členských príspevkov pre dôchodcov a študentov je: 2,00  €

Názov účtu: Slovenský Zväz Astronómov Amatérov

Adresa: Tomašovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Rimavská Sobota

Číslo účtu: 5716075/5200

IČO: 00470503

DIČ: 2020848093

Člen SZAA má po predložení platného členského preukazu tieto výhody:

Bezplatný vstup do hvezdární na Slovensku na všetky organizované akcie.

 

Ďalšie výhody hvezdární a firmy TROMF:

 

Humenné:

- 50 % zľava na ubytovanie na AO Kolonické sedlo

- možnosť bezplatného využívania pozorovacej techniky a knižničného fondu

- zľavy pri predaji astronomického materiálu

- možnosť využitia prednáškovej auly v Humennom  a  pri organizovaní kolektívnych podujatí (zľava do 50 %)

 

Kysucké Nové Mesto:

- možnosť bezplatného využívania pozorovacej techniky a knižničného fondu pre členov MO SZAA

- možnosť využitia prednáškovej miestnosti a klubovne

 

Rimavská Sobota:

- 50 % zľava na ubytovanie

- možnosť bezplatného využívania pozorovacej techniky a knižničného fondu

- zľavy pri predaji astronomického materiálu

- možnosť využitia prednáškovej miestnosti a Astroparku pri organizovaní kolektívnych podujatí (zľava do 50 %)

 

Sobotište:

- bezplatný vstup do hvezdárne a na všetky organizované akcie

-  zľava pri predaji astronomického materiálu  do 20%

 

Žiar nad Hronom:

- bezplatný vstup do hvezdárne a planetária na všetky organizované akcie (po predložení platného preukazu)

 

TROMF:

- zľava do 10% pri nákupe astronomickej techniky v predajni na Partizánskej ceste 80 v B.Bystrici

melannettбежевые босоножки на тракторной подошвелобановский александр фото
 

Valid XHTML and CSS.