Home Rada SZA
Rada SZA Tlač Email
Napísal užívateľ Roman Mikušinec   
Piatok, 06 Október 2006 20:29

Ústredným orgánom Slovenského zväzu astronómov amatérov je Rada SZA.

Rada SZA je volená raz za štyri roky delegátmi Valného zhromaždenia SZA a to formou tajných volieb. Je ústredným orgánom SZA, organizuje a riadi činnosť celého zväzu v období medzi jednotlivými Valnými zhromaždeniami. Za svoju prácu zodpovedá Valnému zhromaždeniu, ktorému predkladá správy o činnosti a vo svojej činnosti sa riadi jeho uzneseniami. Rada je zložená z predsedu, podpredsedu, tajomníka, vedúceho sekretariátu a členov Rady. Uznášania je Rada schopná len za účasti nadpolovičnej väčšiny členov a to nadpolovičnou väčšinou hlasov. Za činnosť Rady zodpovedá predseda, ktorý ju aj riadi. Medzi základné povinnosti Rady patrí:

- rozhoduje o zrušení a majetkovom vysporiadaní miestnych organizácií.

- prijíma individuálnych, kolektívnych členov a zahraničných členov Zväzu.

- schvaľuje založenie miestnej organizácie.

- rozhoduje o odvolaniach proti uzneseniam miestnej organizácie.

- vytvára odborné sekcie a tímy pre riešenie úloh Zväzu.

- stará sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov.

- rozhoduje o výške členského príspevku a zápisného.

- predkladá Valnému zhromaždeniu návrhy na udelenie čestného členstva.

Posledným Valným zhromaždením (X. Valné zhromaždenie), ktoré sa konalo v Rimavskej Sobote v dňoch 18. - 19. 5. 2013 bola zvolená Rada SZA na nasledujúce obdobie. V súčasnosti pracuje v tomto zložení:

Predseda: Bc. Tomáš Dobrovodský, tomas.dobrovodsky @szaa.org

Podpredseda: RNDr. Svetozár Štefeček, svetozar.stefecek @szaa.org

Tajomník: Mgr. Roman Mikušinec, roman.mikusinec @szaa.org

Člen Rady: RNDr. Peter Augustín, peter.augustin @szaa.org

Člen Rady: Ing. Roman Švihorík,  roman.svihorik @szaa.org

Radu SZA môžete kontaktovať na adrese rada @szaa.org, prípadne na poštovej adrese: SZA Tomašovská 63, 979 01  Rimavská Sobota.

 

Pred znakom @ je úmyselne pridaná medzera.

 

ремонт отоплениядверь русь виноритопределить стоимость сайта
LAST_UPDATED2
 

Valid XHTML and CSS.