Home SZA
SZAA Tlač Email
Napísal užívateľ Roman Mikušinec   
Streda, 31 December 2008 16:02
 

Slovenský zväz astronómov amatérov vznikol v roku 1970 z iniciatívy L. Valacha, riaditeľa Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Od jeho vzniku funguje nepretržite až do dnes. Členská základňa sa pohybovala od niekoľko tisíc až po súčasných vyše 200 členov.

Prvým sídlom SZAA bolo Hurbanovo, neskôr Bratislava.  Za „zlatej éry“ bol platený tajomník i metodici, Zväz bol podporovaný Ministerstvom kultúry.  Menila sa doba, menili sa ľudia, menilo sa miesto až nakoniec SZAA ostal „na ulici“. Od roku 1994 má  svoje sídlo vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote.

SZAA je právnou formou občianskym združením so sídlom v Rimavskej Sobote, pričom pôsobí na území Slovenskej republiky. Združuje záujemcov o astronómiu a príbuzné odbory, spolupracuje s hvezdárňami na Slovensku a v Čechách, spolupracuje so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV ako aj s medzinárodnými observatóriami a organizáciami.

SZAA organizuje a vykonáva odborné astronomické pozorovania, zaoberá sa popularizáciou a rozvojom astronómie na Slovensku, pričom šíri vedecké poznatky z astronómie a príbuzných odborov. Svojou činnosťou prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, pričom sa venuje aj starostlivosti o talentovanú mládež. Okrem iného svojou činnosťou prispieva k zachovaniu kultúrnych hodnôt a ochrany životného prostredia so zvláštnym zameraním na svetelné znečistenie. SZAA sa zaoberá aj publikačnou a  propagačnou činnosťou.

Členstvo v SZAA je dobrovoľné a členom sa môže stať každý záujemca, ktorý dovŕšil vek minimálne 15 rokov. Hlavným orgánom SZAA je Valné zhromaždenie. Riadiacim orgánom je Rada SZAA, kontrolným orgánom je Kontrolná a revízna komisia, pričom jej členovia nesmú byť členmi Rady. Výkonným útvarom SZAA je sekretariát SZAA, ktorý sídli v Rimavskej Sobote.  Základnými orgánmi SZAA sú miestne organizácie, ktorých je v súčasnosti 15. Miestne organizácie, individuálni a kolektívni členovia podliehajú Rade SZAA.

SZAA získava finančné prostriedky pre svoju činnosť z pravidelných a dobrovoľných príspevkov svojich členov, z darov a iných príspevkov, 2% dane, prostriedkov získaných z grantov a z podnikateľskej činnosti.

 

Identifikačné údaje SZAA:

 

Názov organizácie:   Slovenský zväz astronómov amatérov

Skratka:   SZAA

Adresa:   Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

IČO:   00470503

DIČ:   2020848093

Názov účtu:   Slovenský zväz zstronómov zmatérov

Banka:   OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Rimavská Sobota

Číslo účtu:   5716075/5200

расческа для ресницбинарные опционы биткоинпланомерность
LAST_UPDATED2
 

Valid XHTML and CSS.