Home Linky
MO SZAA Nitra Tlač
Napísal užívateľ Roman Mikušinec   
Pondelok, 22 December 2008 22:46

Predseda: RNDr. Juraj Miššík

Tajomník:

Hospodár:

E-mail: nitra @szaa.org (pred znakom @ je úmyselne pridaná medzera)

Web:

Adresa: Lomnická 24, 949 01 Nitra

 

Mládež z AK v Nitre na návšteve SÚH Hurbanovo

 

Zameranie, činnosť: 

Hlavným zameraním práce MO bola popularizácia astronómie prostredníctvom prednášok, besied, pozorovania oblohy prenosnými prístrojmi, činnosťou v letných táboroch mládeže, pri súťažiach s astronomickou tematikou a pod. Členovia MO viedli astronomické krúžky na školách, v Dome mládeže aj v učňovských strediskách. V tejto práci sa pokračuje – aj keď v menšom rozsahu – aj v súčasnosti. Členovia MO sa podieľali významnou mierou na práci KH v Hlohovci (astronomická rada, lektorský zbor) ako aj na budovaní astronomického kabinetu Okresného osvetového strediska v Nitre a jeho pozorovateľne. Táto spolupráca s OOS trvá aj v súčasnosti. Členovia MO sú autormi približne 130 publikačných titulov, z ktorých významnejšie vydala SÚH v Hurbanove, KH v Hlohovci a väčšinu OOS (dnes Ponitrianske osvetové stredisko) v Nitre. Naše príspevky sa objavili vo všetkých astronomických ročenkách, doteraz vydaných (1971–2000). Z odbornej činnosti sa venuje pozornosť sledovaniu slnečnej aktivity, ktorú zabezpečovali v rokoch 1971–1987 E. Titka a L. Oravec, v súčasnosti sa jej venuje L. Oravec. Astrofotografiou sa zaoberajú Ing. Pecháč, Ing. Galbavý a RNDr. Miššík (1999 – snímky úplného zatmenia Slnka, snímky veľkých komét z posledných rokov a i.). Dr. Zajonc sa venuje problematike konštrukcie amatérskych astronomických ďalekohľadov a iných prístrojov a poskytuje konzultácie z tejto oblasti. Okrem toho je autorom príručiek a metodických materiálov z oblasti stavby ďalekohľadov ako aj rôznych iných odborov astronómie.

Z významných udalostí, ktoré súvisia s činnosťou našej MO, treba spomenúť výstavu k 500-ročnému jubileu M. Kopernika v r. 1973, ktorú MO organizovala spolu s PKO v Nitre a Veľvyslanectvom PĽR v Bratislave. V r. 1994 sa prostredníctvom Mgr. Poliaka, nášho člena, dostal ku štúdiu na AÚ SAV v Bratislave meteorit, nájdený pri žatevných prácach neďaleko Rumanovej v auguste 1994. Zistilo sa, že ide skutočne o nález starého meteoritu, jedného zo štyroch, nájdených na našom území.

 

História:

Miestna organizácia SZAA v Nitre bola založená 28. 11. 1970 a jej členmi sa stalo 15 záujemcov o astronómiu z Nitry, ktorí v tom čase pracovali v astronomickom krúžku pri PKO a Vysokej škole poľnohospodárskej (klub ZV ROH) v Nitre. Predsedom sa stal dr. Ivo Zajonc, pokladníčkou Antónia Oravcová a tajomníkom Eugen Titka. Neskoršie vo výbore pracovali Ing. K. Králíček, Ing. D. Gráčik, Ing. L. Galbavý a Mgr. P. Poliak. Počet členov MO vzrástol do roku 1973 na 27, v nasledujúcich rokoch kolísal medzi 21 až 27 členmi. V súčasnej dobe má MO 23 členov, z ktorých má 11 vysokoškolské vzdelanie.

 

Meteorologická sekcia na letnom tábore KH Hlohovec

 

V prvých rokoch existencie sa výbor MO schádzal každý týždeň, aby zabezpečil prácu, ktorú jednotliví členovia vykonávali v oblasti popularizácie, pri príprave písomných materiálov pre činnosť krúžkov a pre plnenie úloh, vyplývajúcich zo spolupráce s inými organizáciami. Súčasne sa pripravovali akcie, spojené so vzdelávaním našich členov v rámci MO, alebo pri návšteve seminárov SÚ SZAA, KH v Hlohovci, SAS a pod. Členské plenárne schôdze sa v tomto období uskutočňovali 4x do roka. Približne od roku 1973 sa zlepšili priestorové možnosti pre činnosť MO a zaviedli sa pravidelné schôdze MO vždy 1. štvrtok v mesiaci, ktoré sa schádzali v novej budove Okresného osvetového strediska (OOS) v Nitre (neskoršie Ponitrianske osvetové stredisko – POS). Schôdzková činnosť v uvedenom termíne sa dodržuje aj v súčasnosti. Vzhľadom na veľmi rýchly vývoj astronómie v posledných desaťročiach sme považovali doplňovanie vedomostí našich členov za poprednú úlohu najmä preto, že bez dostatočných vedomostí by nebolo možné plniť úlohy MO v oblasti popularizácie astronómie. Práve šírenie nových poznatkov patrilo od začiatku k popredným cieľom našej práce. Plnenie tejto úlohy bolo priaznivo ovplyvňované hlbokým záujmom všetkých členov o nové poznatky. Nové vedomosti sme získavali najmä na seminároch, veľmi často poriadaných Krajskou hvezdárňou v Hlohovci, (KH Hlohovec), SÚ SZAA (dnes SÚH) v Hurbanove a SAS pri SAV. Účastníci týchto podujatí získané poznatky potom odovzdávali členom, ktorí sa na uvedených akciách nemohli priamo zúčastniť. Niektoré prednášky a semináre, určené pre záujemcov z celého kraja sme zabezpečovali tiež cestou našej MO priamo v Nitre. Dvaja členovia MO (L.Oravec, M.Záborská) absolvovali pomaturitné štúdium astronómie v SÚ SZAA v Hurbanove. Zabezpečoval sa aj hromadný nákup odbornej literatúry pre členov. Praktické znalosti oblohy a metodiky práce s prístrojmi získavali členovia MO pri praktických pozorovaniach ďalekohľadmi, ktoré boli k dispozícii v astronomickom krúžku pri PKO a VŠP v Nitre, neskoršie aj na pozorovateľni OOS ako aj využívaním vlastných prístrojov jednotlivých členov. Všetci naši členovia odoberali časopis Kozmos, ktorý vždy predstavoval dôležitý zdroj informácií.

Šírenie poznatkov z astronómie bolo zamerané na širokú verejnosť, no najmä na mládež. Podstatnú úlohu tu hrali astronomické krúžky, vytvorené pri školách a iných ustanovizniach. Ich počet vo vtedajšom okrese Nitra, kde MO pôsobila postupne narastal (4 krúžky v roku 1971, 15 krúžkov v r. 1976), v súčasnosti pracuje v tejto oblasti 5 krúžkov, ktoré vedú prevažne členovia našej MO. Okrem popularizácie, vykonávanej v krúžkoch sa uskutočňovali aj ďalšie aktivity v tejto oblasti. Ako lektori OOS v Nitre a neskoršie POS Nitre naši členovia vykonali každoročne 50-60 prednášok a besied pre žiakov aj dospelých, ktoré boli pravidelne doplnené diapozitívmi a pozorovaním oblohy. V letných mesiacoch sa navštevovali letné tábory mládeže, kde boli usporiadané besedy s premietaním filmov a s pozorovaním oblohy. Podobný charakter mali aj dni astronómie, usporiadané na školách, súťaže "Čo vieme o hviezdach", výstavy a pod., ktoré sa realizovali v spolupráci s OOS v Nitre, KH v Hlohovci a neskôr aj SÚH v Hurbanove. Členovia MO pracovali ako vedúci sekcií a organizační pracovníci na letných táboroch mladých astronómov, ktoré organizovala KH v Hlohovci a to až do roku 1983. Okrem týchto "organizovaných" akcií je treba spomenúť veľký počet neevidovaných aktivít, ktoré uskutočňovali naši členovia vo svojom okolí najmä pri pozorovaní oblohy svojimi menšími ďalekohľadmi. Táto činnosť bola ocenená mnohými diplomami a medailami od KH v Hlohovci, SÚH v Hurbanove, SAS a od zložiek štátnej správy.

Z odbornej a metodickej činnosti je potrebné predovšetkým spomenúť sledovanie slnečnej aktivity, ktorému sa venovali E. Titka a L. Oravec. E. Titka skončil túto svoju prácu, ktorá trvala od 50-tych rokov, v roku 1987 pre chorobu, pán Oravec v pozorovaniach pokračuje. Výsledky sa zasielajú do centier pre sledovanie slnečnej činnosti. Títo pozorovatelia uplatňovali svoje skúsenosti aj v prednáškach a inštruktážach. Astrofotografii sa venujú Ing. Pecháč, Ing. Galbavý, Ing. Okša a dr. Miššík a to so zameraním na kométy, zatmenia a hviezdne polia. Výsledky prezentujú na členských schôdzach, na výstavách a v časopise Kozmos. Používajú svoje prístrojové vybavenie. Problematiku konštrukcie amatérskych astronomických prístrojov konzultuje dr. Zajonc a to ako osobným stykom, tak aj písomnou cestou. V tejto oblasti aj publikuje (Astronomická ročenka, Kozmos, materiály pre KH Hlohovec, SÚH Hurbanovo a OOS Nitra). Odborné znalosti členov sa vyžili aj pri projekcii a inštalácii ďalekohľadu na pozorovateľni POS v Nitre ako aj pri pozorovaniach pre verejnosť, nakoľko POS nemala pre tieto úlohy dostatočné personálne zabezpečenie. Do tejto oblasti patrí aj vedenie odborných sekcií na letných táboroch mládeže a vypracovanie mnohých desiatok metodických materiálov, ktoré vydala najmä KH v Hlohovci, POS v Nitre a SÚH v Hurbanove. Do tejto oblasti spadá aj objav meteoritu, ktorý našli poľnohospodári pri Rumanovej. Náš člen Mgr. Poliak zabezpečil jeho analýzu na Astronomickom ústave SAV v Bratislave a tak ho zachránili pre vedecké štúdium.

V roku 1971 zapožičalo vtedajšie SÚAA našej organizácii ďalekohľad Cassegrain 150/2250, ktorý bol veľkým prínosom pre našu činnosť a bol využívaný pre prácu krúžkov, vedených našimi členmi ako pre širšiu popularizáciu. . Po dvoch rokoch si vlastník vyžiadal prístroj vrátiť. Preto členovia rekonštruovali starý refraktor 80/1400, pôvodom zo zbierok piaristického gymnázia v Nitre. Súčasne sa začalo s projekciou a konštrukciou refraktora 200/2200, príslušný objektív bol získaný z Meopty Přerov. Vyrobené súčasti, objektív, ďalekohľad 80/1400 a ďalšie prístroje prešli po zániku PKO a zrušení astronomického krúžku do majetku Katedry fyziky UKF v Nitre. V roku 1973 po vybudovaní pozorovateľne na budove POS v Nitre bol tu inštalovaný refraktor 130/1850, ktorý je však prístupný len v dňoch pozorovania pre verejnosť a pre organizačné problémy nie je využívaný pre odbornú prácu. Členovia MO majú vlastné prístroje – z väčších je potrebné spomenúť refraktory s priemerom 60-80, ktorých je 7, dva refraktory s priemerom 100 mm a jeden reflektor s priemerom 160 mm. V snahe zabezpečiť pre Nitru, ktorá je vysokoškolským centrom ľudovú hvezdáreň, ktorá by mohla plniť aj úlohy spojené s výchovou vysokoškolských študentov, pripravili členovia MO dvakrát potrebný projekt a to v roku 1976 a v r. 1998.

Na publikačnej činnosti sa podieľali najmä Mgr. P. Poliak (ktorý je absolventom štúdia žurnalistiky), dr. Zajonc a v menšej miere aj Ing. Králíček, L. Oravec a E. Titka. Celkový počet publikovaných správ odhadujeme na 130. Konkrétny údaj, ktorý je k dispozícii o tejto činnosti dr. Zajonca registruje 82 publikácií – z dôležitejších sú to "Stavba amatérskych astronomických ďalekohľadov a fotokomôr" (SÚH Hurbanovo, 153 s., dve vydania – 1976 a 1985), "Atlas súhvezdí" (s P.Ragasom, SÚH Hurbanovo, 111 s., 1978), "Príručka mladého astronóma" (s kolektívom, KH Hlohovec, 210 s, 1978), 30 príspevkov pre Astronomickú ročenku (1971-2000), menšie príručky, vydané KH Hlohovec a OOS Nitra, rôzne grafické pomôcky (otočné mapy oblohy), série diapozitívov (Slnečná sústava, Naša galaxia) a i.

  

500. výročie od narodenie M.Koperníka

 

Spolupráca s inými organizáciami z oblasti osvety a astronómie hrala v živote našej MO dôležitú úlohu, nakoľko nám bola zdrojom inšpirácie pre našu činnosť, umožňovala nám realizovať náš odborný potenciál ako aj našu snahu popularizovať hvezdárstvo a poznatky o vesmíre. Okrem toho sme taktiež získavali možnosti priestorové pre naše schôdze a pre iné aktivity. Konečne je treba spomenúť aj materiálnu podporu (nákup kníh, cestovné), ktoré sme takto získavali. Členovia MO sa zúčastňovali na krajských seminároch Krajskej hvezdárne (KH), ktoré sa uskutočňovali niekoľkokrát do roka. KH prijímala exkurzie, vedené našimi členmi pre astronomické krúžky, poskytovala metodické materiály. Poskytovala možnosti zúčastniť sa tematických zájazdov po ČSSR ako aj do zahraničia. Členovia MO, ktorí k tomu mali predpoklady, boli členmi poradného a lektorského zboru KH a v tomto rámci realizovali prednáškovú činnosť pre krajské podujatia, pripravovali metodické materiály k rôznym témam. Podieľali sa na práci v letných táboroch ako vedúci sekcií a organizační pracovníci. Pripravovali niektoré podujatia KH, ktoré sa konali v Nitre. Táto spolupráca bola v dobe vzniku SZAA už plne rozvinutá, neskoršie (okolo roku 1985), najmä po odchode dr. Csereho z KH podstatne zoslabla. Nitrianska MO mala uzatvorenú družbu aj s MO SZAA v Hlohovci, ktorá sa realizovala najmä vzájomnou výmenou podujatí. Spolupráca so Slovenskou  ústrednou hvezdárňou sa prejavovala najmä v príprave publikácií "Stavba astronomických amatérskych ďalekohľadov" a "Atlasu súhvezdí". Na seminároch SÚH sme odprednášali 2 prednášky a spolupracovali sme na príprave seminárov SÚH, konaných v Nitre. Pracovníci SÚH viackrát prednášali pre našich členov i širšiu verejnosť na POS v Nitre. V Okresnom osvetovom stredisku bol z iniciatívy dr. Csereho založený v r. 1973 Astronomický kabinet, ktorého vznik – podľa písomného prameňa, vydaného POS v Nitre, bol podmienený aktívnou spoluprácou členov MO SZAA v Nitre. V prvej etape bol jeho vedúcim pracovníkom zomrelý Ing. Peter Ragas. V tomto období OOS sídlilo v budove Krajskej galérie v Nitre. Účasť našich členov na práci v oblasti astronómie spočívala najmä v lektorskej činnosti (každoročne bolo odprednášaných niekoľko desiatok prednášok a vykonalo sa mnoho pozorovaní pre verejnosť s malými prenosnými prístrojmi, ktoré vlastnili naši členovia). Veľmi bohatá bola tiež edičná činnosť, pre ktorú sme pripravovali rukopisy a ilustrácie. Boli to najmä brožúry pre astronomické krúžky, mapy, série diapozitívov a pod. Každoročne sa podieľame na príprave súťaží mládeže "Čo vieš o hviezdach" a to ako vypracovaním otázok, tak aj účasťou v porote súťaže. Naši členovia viedli a vedú aj astronomické krúžky, ktoré organizačne zabezpečuje POS. Začiatkom 80. rokov preberá vedenie Astronomického kabinetu Mgr. Peter Poliak a po skončení výstavby novej budovy POS sa aj MO presúva do nového prostredia. Spolupracovali sme pri príprave a realizácii pozorovateľne na tejto budove, kde bol neskoršie umiestnený refraktor 130/1850 mm z dielne F. Kozelského z Ostravy. Pod vedením kabinetu Mgr. Poliakom sa spolupráca s MO ďalej zintenzívnila, menovaný sa stáva aj členom MO. Z našich členov sa vytvára Okresný poradný zbor pre prácu v amatérskej astronómii a Lektorský zbor. Okrem uvedených aktivít sa naši členovia podieľajú aj na demonštráciách objektov pri ďalekohľade POS. Osvetové stredisko poskytuje v svojich priestoroch aj možnosti na konanie schôdzí MO SZAA a tak sa spolupráca ďalej utužila. Okolo roku 1995 celková aktivita kabinetu poklesla následkom finančných ťažkostí a tým poklesla aj aktivita v našej spolupráci. Prejavuje sa to v zníženom počte prednášok, v obmedzenej edičnej činnosti, zostáva prakticky len práca pri ďalekohľade, súťaže a poriadanie Dňa astronómie. Po odchode Mgr. Poliaka pracuje na úseku astronómie POS M. Záborská, naša členka, absolventka pomaturitného štúdia astronómie. Nezáujem vedenia o prácu na tomto úseku sa prejavuje tým, že stále miesto pracovníka pre astronómiu bolo nahradené len formou externej spolupráce s M. Záborskou a L. Oravcom. Nakoľko väčšina členov MO bola aj členmi astronomického krúžku pri PKO v Nitre (neskôr spojeného aj s krúžkom pri VŠP), mohli využívať zariadenia, ktoré boli pre krúžok PKO zakúpené (malé prístroje, knižnica). Najvýznamnejšou akciou, usporiadanou spoločne s vyslanectvom PĽR v Bratislave, bola výstava k 500-ročnému jubileu narodenia M. Kopernika, ktorú sme využili aj k propagácii MO SZAA. Úspešná bola aj výstava venovaná Mesiacu, pre ktorú zabezpečila celý materiál MO. Spolupráca sa skončila zrušením PKO v Nitre a delimitáciou všetkých pomôcok na UKF v Nitre. Internát VŠP (dnes Slovenskej poľnohospodárskej univerzity) poskytoval astronomickému krúžku pri PKO a klubu ZV ROH VŠP priestory pre schôdze a v polovici 60-tych rokov bola vybudovaná pozorovateľňa na výškovom internáte VŠP pri moste cez rieku Nitra, ktorú projekčne pripravil náš člen L. Oravec. Pozorovateľňa dovoľovala výborný výhľad (bola na 14. poschodí) a pracovalo sa tu s prenosnými prístrojmi až do skončenia činnosti krúžku pri PKO a do delimitácie celého vybavenia. Nevýhodou tohoto riešenia pozorovateľne bolo to, že nebola prístupná širšej verejnosti. Z ďalších organizácií, s ktorými sme spolupracovali, treba spomenúť dom mládeže Domino, s ktorým sme usporiadali mnoho besied a prednášok pre široký okruh záujemcov a viedli sme tu aj astronomický krúžok a spolupracovali sme tiež pri súťažiach s astronomickou tematikou. Podobný charakter mala spolupráca s viacerými školami v meste i v bývalom okrese Nitra.

 

Významní členovia MO SZAA Nitra: 

 

Ing. Dezider Gráčik (1918–1996)
viedol krúžok na Priemyselnej škole potravinárskej v Nitre, prednášal najmä hvezdársky zemepis, zúčastňoval sa na práci v letných táboroch.

 

Ing. Karol Králíček (1916–1996)
viedol niekoľko astronomických krúžkov a bol najpilnejším prednášateľom v oblasti astronómie v MO Nitra. Pravidelne sa zúčastňoval ako organizačný vedúci letných táborov mládeže KH v Hlohovci.

 

RNDr. Juraj Miššík (nar. 1955)
je autorom niekoľkých prednášok, venuje sa sledovaniu zahraničných zdrojov správ o nových objavoch, s ktorými pravidelne oboznamuje členov MO. Pracuje aj v oblasti astrofotografie a pozorovania komét.

 

Ing. Gabriel Okša (nar. 1958)
sa venuje astrofotografii a spolupracuje s Hvezdárňou v Partizánskom.

 

Ladislav Oravec (nar. 1925)
patrí k skúseným pozorovateľom Slnka, jeho aktivitu sleduje od r. 1971. Je autorom niekoľkých prednášok a publikácií. Absolvoval pomaturitné štúdium astronómie. Venuje sa veľmi intenzívne práci s verejnosťou na pozorovateľni POS v Nitre. Je členom SAS.

 

Antónia Oravcová (nar. 1925)
je od vzniku MO SZAA jeho pokladníčkou a organizátorkou mnohých podujatí, realizovaných MO. Je členkou SAS.

 

Ing. Juraj Pecháč (nar. 1959)
sa venuje fotografii a zabezpečuje materiály pre výstavy a prednášky MO.

 

Eugen Titka (1914–1995)
sa venoval amatérskej astronómii už v 30-tych rokoch, bol zakladajúcim členom našej MO a dlhoročným tajomníkom. Viac ako 40 rokov robil pozorovania slnečnej aktivity. Vykonal mnoho prednášok, bol autorom niekoľkých metodických materiálov. Na letných táboroch KH Hlohovec viedol meteorologickú sekciu. Bol členom SAS.

 

Mária Záborská (nar. 1952)
vedie dva astronomické krúžky a pracuje ako externá vedúca astronomického úseku POS v Nitre. Je neúnavnou organizátorkou najrôznejších činností v oblasti amatérskej astronómie, autorkou mnohých prednášok a besied. Je absolventkou pomaturitného štúdia astronómie a členkou SAS.

 

Doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc. (nar. 1933)
sa venuje amatérskej astronómii približne od r. 1946. Od založenia MO SZAA v Nitre je jej predsedom. Viedol niekoľko astronomických krúžkov, intenzívne spolupracoval s KH v Hlohovci na príprave metodických materiálov, v lektorskej oblasti i pri vedení fotografickej sekcie na letných táboroch. Je autorom 82 astronomických publikácií. Venuje sa problematike konštrukcie amatérskych astronomických prístrojov, konzultuje túto problematiku najmä pre mladých záujemcov a publikuje z tohoto odboru najmä v Astronomickej ročenke (spolu 30 príspevkov). V spolupráci s POS v Nitre a s ďalšími organizáciami uskutočnil mnoho desiatok prednášok a pozorovaní pre verejnosť. Je členom SAS.

перевозка контейнеровкосметички купитьмакияж тени фото
 

Valid XHTML and CSS.