Home Linky
MO SZAA Spišská Nová Ves Tlač
Napísal užívateľ Roman Mikušinec   
Pondelok, 22 December 2008 22:46

Predseda: František Sejút

Tajomník:

Hospodár:

E-mail: spis @szaa.org (pred znakom @ je úmyselne pridaná medzera)

Web:

Adresa: Slovenská č. 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Zameranie, činnosť:

Činnosť MO sa od roku 1991 sústredila na popularizáciu astronómie, v organizovaní verejných pozorovaní nočnej oblohy, venujú sa astronomickým krúžkom (RNDr. Darina Kovaličová – od roku 1984), ďalej pokračujú akcie ako Hajtsov chodník. Organizujú sa v nepravidelných intervaloch zrazy mladých astronómov. V roku 1993 vychádza prvé číslo kométy, informačný občasník MO SZAA Spišská Nová Ves (zakladateľ Štefan Račay). 11. 8. 1999 27 nadšencov členov MO SZAA Spišská Nová Ves, Svidníka a Košíc vycestovalo pod vedením Mgr. Čupáka za úplným zatmením slnka do Maďarska. Pozorovanie zatmenia slnka sa uskutočnilo i v Spišskej Novej Vsi. Pokiaľ ide o odbornú činnosť Spišsko Novoveských amatérov, astronomickej fotografií sa venuje Dušan Krcha, Štefan Račay + meterológia, Mgr. Maroš Čupák + kométy, Ing. Eva Krchová – publikačná činnosť v miestnych novinách a poskytuje konzultácie pre astronomické krúžky, František Sejut – história astronómie na Spiši, RNDr. Silvester Pramuka – štruktúrou meteoritov a ich morfologickými vlastnosťami, Ing. Elo Feriančík – praktickou astronómiou, nebeskou mechanikou a teoretickou astronómiou.

 

História:

Začiatky vzniku MO SZAA Spišskej Novej Vsi sa spájajú z menom Ing. Františka Dojčáka, a jeho dlhodobých aktivít z oblasti astronómie Spišskej Novej Vsi. 3. 6. 1984 založil a viedol krúžok v dome ZČSSP v Spišskej Novej Vsi.O dva mesiace neskôr, 24. 8. 1984 na členskej schôdzi astronomického krúžku, na ktorej sa zúčastnilo 12 členov, bola založená MO SZZA a zvolený výbor, ktorý začal pracovať v tomto zložení: predseda: Ing. F. Dojčák; tajomník: M. Lutter; pokladník: RNDr. D. Kovaličová; člen: Ing. I. Kočiš; člen: D. Krcha. Samotná činnosť MO SZAA sa s počiatku niesla v rovine teoretickej. Schádzali sa jeden-raz mesačne, pri filmoch, diafonových pásmach a odborných prednáškach, ktoré väčšinou viedol Ing. F. Dojčák. Založenie MO podnietilo Spišsko-novoveských amatérov k väčšej aktivite, a to v rokoch 1985 a 1988. Zvýšil sa počet členov MO, usporiadalo sa množstvo prednášok, výstav z oblasti astronómie. Najväčší úspech mali verejné astronomické pozorovania oblohy, ktoré sa poriadali na námestí v Spišskej Novej Vsi. Viacerí astronómovia MO si postavili vlastné ďalekohľady, najmä refraktory. Zúčastňovali sa na podujatiach organizovaných SZAA a hvezdárni na Slovensku a v Čechách. V roku 1988 podnietili založenie MO SZAA v Gelnici. Zakladajúca schôdza sa uskutočnila 18. 2. 1988. V roku 1988 uskutočnil sa v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi IV. Valné zhromaždenie SZAA – Bratislava, na ktorom bolo Ing. F. Dojčákovi udelené čestné členstvo SZAA za celoživotnú prácu z oblasti astronómie. Roky 1989–1990 sú poznamenané ďalšou aktivitou. 2. 3. 1989 sa uskutočnila 1.okresná konferencia SZAA, nakoľko v okrese Spišská Nová Ves pracovali 3, ,miestne organizácie SZAA - MO Gelnica, MO Krompachy, MO Spišská Nová Ves. V roku 1989 nás postihla veľká strata – 5. 4. tohto roku zomrel Ing. F. Dojčák. Rok 1990 bol pre MO SZAA dosť zložitý, pre rozdielne názory a nejednotnosť z MO vystúpili štyria aktívny členovia. Rok 1991 na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 14. 10. v klube ROH železničiar, bol zvolený nový výbor v zložení: predseda: F. Sejut; tajomník: RNDr. S. Pramuka; pokladník: Ing. I. Kočiš; člen: M. Butora; člen: Ing.E. Feriančík CSc.

 

Významný členovia a významné astronomické osobnosti:

 

Hajtsh Ľudovít

Kartograf, generál (27. 10. 1866 Spišská Nová Ves – 1. 12. 1935 Budapešť), otec Ľudovít H., úradník matka Weiszová brat Vojtech.

Absolvoval dôstojnícku školu, kurz pre vyšších honveckých dôstojníkov, topografický-vojenský kurz, topografiu študoval i v USA. Od 1895 prof. Akadémie Ludovica, 1919 riaditeľ Št. kartografického ústavu v Budapešti, 1925 odišiel ako generál do zálohy. Spolu zo svojim bratom Vojtechom vybudovali ako súčasť rodičovského domu hvezdáreň.

 

Hajtsh Vojtech

Organizátor turistiky, učiteľ, archeológ a astronóm (11. 1. 1872 - Spišská Nová Ves - 11. 9. 1926 Spišská Nová Ves). Od roku 1895 učil na meštianskej škole v Spišskej Novej Vsi matematiku a prírodopis, pričom svojich žiakov zaúčal aj do tajomstiev astronómie. Od roku 1923 vyučoval v Kežmarku. Okrem iného uskutočňoval archeologické výskumy v Spišských jaskyniach a blízkych lokalitách. Neúnavne propagoval vtedy ešte málo známe krásy Slovenského raja, organizoval rôzne turistické podujatia.

V rokoch 1904 – 1905 si bratia Hajtshovci zriadili ako súčasť rodinného domu v jeho pravej časti hvezdáreň. Do ktorej si zabezpečili viaceré astronomické prístroje, s ktorými vykonávali rôzne astronomické pozorovania. Žiaľ je nenahraditeľnou stratou pre vedu a históriu, že sa nezachovali záznamy o pozorovaniach, ktoré v hvezdárni bratia Hajtshovci robili. Pravdepodobne zhoreli pri veľkom požiari časti domu v roku 1958. S prístrojov sa zachoval jedine fotografický objektív. V roku 1974 bola odstránená aj kupola tejto hvezdárne. Hvezdáreň na začiatku storočia bola na dnešnom východnom Slovensku jediná.

 

             

 

František Dojčák (26. 9. 1913 – 5. 4. 1989)

S amatérskou astronómiou v Spišskej Novej Vsi, ale i v rámci Slovenska sa viaže meno zanieteného popularizátora astronómie Ing. Františka Dojčáka.

 

 

 

Narodil sa 26. 9. 1913 v Budapešti. Ľudovú školu a gymnázium navštevoval v Prešove, v rokoch 1919 – 1931. Astronómia si ho podmanila už v detstve, keď 8. 4. 1921 pod Prešovskou kalváriou pozoroval čiastočné zatmenie Slnka. Po maturite na tamojšom gymnáziu odišiel študovať na Vysokú školu banskú v Přibrame, rok 1931-1938. V tomto období pravidelne navštevoval hvezdáreň na pražskom Petřine. Po skončení vysokej školy nastúpil ako prevádzkový technik v Magnezitových závodoch Ružina (okres Lučenec) a neskôr pracoval ako vedúci závodu v Lubeníku. V tomto období, roku 1940 uzavrel v Spišskej Novej Vsi manželstvo s Elenou rodenou Faithovou. Z Lubeníka odišiel do Gelnice (Mária huty) okres Gelnica, potom do bane Lucia okres (Košice – Vidiek), kde na závodoch Železorudných baní bol riaditeľom. V tomto období sa zoznámil a spriatelil s RNDr. Antonínom Bečvářom s ktorým sa pomerne často navštevovali a spolupracovali v oblasti astronómie. Tu naplno rozvinul svoju záľubu v astronómii, zhotovoval čoraz zložitejšie ďalekohľady fotografoval, študoval. V Lucia bani si vybudoval svoju vlastnú malú hvezdáreň.

            

V roku 1950 prichádza pracovať na podnikové riaditeľstvo Železorudných baní v Spišskej Novej Vsi. V roku 1952 – 1962 pôsobil ako stredoškolský profesor na Priemyselnej škole geologickej a baníckej. Pracoval tiež v závode v Železorudných baní v Rudňanoch, odkiaľ k 1. 1. 1974 odišiel do dôchodku. Svojej záľube, astronómii ostal stále verný. Svoju malú hvezdáreň po presťahovaní do Spišskej Novej Vsi mal podľa miesta bydliska na troch miestach, a to na Hanulovej ulici, na Letnej ulici a v priestoroch základnej školy na Levočskej ulici. Organizoval verejné pozorovania slnečných a mesačných zatmení, planét, komét, slnečných škvŕn, prednášal žiakom i dospelým. Svojím amatérom – astronómom poskytoval cenné rady, literatúru i techniku. Zúčastňoval sa na astronomických podujatiach a zoznámil sa s reprezentantmi našej i zahraničnej astronómie. V roku 1961 sa zúčastnil expedície za zatmením slnka v Bulharsku. Na podnet Slovenského ústredia astronómov začal na predtlačené výkresy zakresľovať slnečné škvrny, ich vznik vývoj a pohyb okulárovou projekciou. V tom naň úspešne nadviazali jeho žiaci (Dr. Marian Dujníč, Dušan Krcha). Roky aktívne spolupracoval s Okresnou ľudovou hvezdárňou Hlohovec a Astronomickým ústavom SAV na Skalnatom plese a mnohými ďalšími na Slovensku i v Čechách. Vďaka popularizačnej práci – známe je jeho populárne dielo, „Zatmenia Slnka a Mesiaca do roku 2000“ ( SUAA Hurbanovo, 1974), množstvo článkov v časopisoch Ríše hviezd, Kozmos a iných, vošlo meno Ing. Františka Dojčáka do povedomia širokej verejnosti. Za svoju dlhodobú prácu v amatérskej astronómií obdržal množstvo čestných uznaní a vyznamenaní, spomeňme aspoň niektoré. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove mu udelila v roku 1971 čestné uznanie a cenu Dr. Mikuláša – Konkoly Thege za zásluhy o rozvoj amatérskej astronómie na Slovensku. Čestné uznanie a čestné členstvo za mimoriadne zásluhy a rozvoj amatérskej astronómie na Slovensku od Slovenského zväzu astronómov v Bratislave mu bola v decembri 1988 doma odovzdať Dr. Gembická z Bratislavy, za účasti jeho dlhoročného priateľa astronóma Dr. Elemíra Csereho a astronómov zo Spišskej Novej Vsi Dušana Krchu a Františka Sejuta.

Dňa 5. 4. 1989 dotĺklo srdce Ing. Františka Dojčáka, je pochovaný na cintoríne v Spišskej Novej Vsi.

Použitý materiál: Osobné informácie poskytla rodina Dojčáková

сервис смс рассылкиорганизоватьмакияж на новый год видео
 

Valid XHTML and CSS.