Home
Ohrozenie a ochrana biodiverzity
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Nedeľa, 23 Jún 2013 22:59

Na seminári o svetelnom znečistení prednáška Ing. Saba vyvolala zaujímavú diskusiu o biodiverzite, ekologickej stope, probléme geneticky modifikovaných potravín a pod. Problematika svetelného znečistenia sa týka aj biodiverzity.

Tento náš lektor je spoluautorom skvelej knihy „Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov“. Na seminári akosi na ňu čas nebol, no doma som sa do nej začítal...

Každému, komu sú tieto otázky blízke ju odporúčam.

K jej predstaveniu uverejňujeme, so súhlasom autora, predhovor z knihy, ktorí napísali Kristína Larošová a Peter Užík, absolventi Systémovej ekológie a Aplikovanej biológie (Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici).

 

 

Predhovor

Vďaka záberom, ktoré získali misie kozmonautov, vieme, že pohľad na Zem je kvôli sýtym a pestrým farbám planéty, na ktorej žijeme, veľmi vzrušujúci. Intenzívne ho vnímajú aj piloti lietadiel, ktoré križujú zemskú atmosféru. Odtiaľto môžu pozorovať kontrasty pevnín, oceánov a jazier, končiarov vysokých vrchov a hlbokých dolín s riekami a riečkami. Striedanie rôznych typov ekosystémov pôsobí z výšky ako umelecké dielo toho najlepšieho majstra. A nakoniec, keď sa sami ocitneme v zachovanej prírode alebo v divočine a vnímame atmosféru, ktorú tvoria tisíce organizmov, od bylín a stromov až po plaché zvieratá miznúce v kroví, tak vieme, že naša príroda je veľmi pestrá a uchvacujúca. Nehovoriac o všetkých ďalších živočíchoch, hubách, rastlinách a mikroorganizmoch, ktoré nevidíme, ale sú všade okolo nás. Túto prirodzenú atmosféru nám skrášľujú spevavé vtáky svojím spevom, motýle svojimi nádhernými farbami, rastliny svojím bohatstvom tvarov, farieb a vôní – každý druh a organizmus obohacuje nami vnímanú krásu. Vieme, že všetky tieto organizmy dokážu prirodzene žiť vo vzájomných dokonale vyvážených a veľmi komplikovaných, avšak súčasne aj krehkých vzťahoch.

Tvary, farby, zvuky, vône a dotyky „našej“ planéty, alebo inak povedané biologická diverzita, je predmetom záujmu týchto textov. Téma biodiverzity, jej ohrozenia, ale aj ochrany je pre ľudí veľmi dôležitá, pretože zachovaná biodiverzita umožňuje súčasnej početnej ľudskej populácii čerpať prírodné zdroje potrebné na jej prežitie. A je to znovu biodiverzita, ktorá poskytne zdroje pre život našich detí a ich detí, Jednoducho povedané, umožňuje nám všetkým život na tejto planéte. Poskytuje nám široké spektrum ekosystémových služieb, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie života na Zemi, pretože sa nedajú nahradiť technológiami. Sú tu prítomné stovky miliónov až miliardy rokov, ale žiaľ, dnes sú silne narúšané, pričom tempo redukcie ich kapacity sa výrazne zvýšilo v priebehu niekoľkých posledných desaťročí.

Príčin, ktoré spôsobujú deštrukciu biosféry (navyše aj vo vzájomnej súčinnosti) je veľa a vieme, že tie najpodstatnejšie sme zapríčinili práve my, ľudia. Zem disponovala ohromujúcou biodiverzitou už pre mnoho miliónmi rokov a napriek rastúcemu tlaku s jej veľkou časťou disponuje doteraz. Druhovo najbohatšími ekosystémami Zeme sú tropické dažďové pralesy, koralové útesy, tropické jazerá a ostrovy. Doteraz bolo opísaných vyše 1,74 milióna druhov ale ich celkový počet je oveľa vyšší, odhaduje sa na 5 až 30 miliónov . Postupom času sa pestrosť Zeme zvyšovala (až na kratšie periódy masového vymierania druhov). V súčasnosti sa však biodiverzita rýchlo znižuje v dôsledku zvýšeného tempa vymierania druhov, ktoré 100 až 1 000 násobne prevyšuje prirodzené tempo vymierania, dokonca aj tempo vymierania počas piatich masových extinkcií v geologickej histórii Zeme. Podľa odhadov stráca Zem ročne niekoľko desiatok tisíc druhov, podľa niektorých jeden druh každých 20 minút.

A prečo? Nad touto otázkou by sa mal každý z nás dobre zamyslieť, pretože od nej dnes závisí prežitie ľudského druhu, ktorý môže rovnako ako iné druhy vyhynúť. Pomocou k pochopeniu problematiky biodiverzity - jej stavu, procesov, faktorom a hybných a síl jej rastúceho úbytku a ohrozenia – sú aj texty predkladanej učebnice. Tieto súčasne prezentujú aj spôsoby ochrany rozmanitosti života na Zemi a nové cesty a možnosti ako biosféru nezničiť.

Ak chceme, aby si Zem uchovala krásu pestrosti, farebnosti a kontrastov, mali by sme každý svojím malý dielom prispieť k rozhodnutiam a aktivitám, ktoré môžu zmierniť a napokon zastaviť bezohľadné a nešetrné využívanie jej zdrojov – aby bola schopná dávať život ďalším generáciám a umožniť im kvalitný život. Predsa je to aj naše životné prostredie, vznikli a vyvíjali sme sa v ňom a sme jeho súčasťou. Nemali by sme sa preto od neho oddeľovať a to ani v myšlienkach. Všetko, čo robíme, by malo byť v súlade s našou Zemou, pretože ona môže existovať bez nás, ale my bez nej určite nie.

Recenziu v časopise Ochrana přírody si môžete prečítať tu a knihu objednať v Živici.

 

Anotácia publikácie a ohlasy

 

Publikácia Sabo P., Urban P., Turisová I., Považan R., Herian K., 2011: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov. Centrum vedy a výskumu a Fakulta prírodných vied UMB a Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica v spolupráci s o.z. Živá planéta, 320 strán, 187 prevažne farebných ilustrácií, mäkká laminovaná obálka, šitá väzba.

K najpodstatnejším témam súčasnosti patrí úbytok biologickej rozmanitosti - biodiverzity, ktorý je jedným zo závažných prejavov postupujúcej erózie život udržujúcich systémov Zeme. Autori sa podujali na úlohu priblížiť študentom, ale aj širšej verejnosti aspoň časť z rozsiahlej mozaiky poznania z vedeckých prác, ako aj správ významných medzinárodných vládnych aj mimovládnych organizácií, ktoré dokumentujú extrémne vysoké tempo vymierania a rastúceho ohrozenia druhov, biotopov a ekosystémov, analyzujú jeho príčiny a prezentujú dostupné aj novšie riešenia. Ako sami píšu dnes už nestačí chrániť organizmy a ekosystémy iba ako objekty, ale stále významnejšie je chrániť prirodzené ekologické procesy, pretože biologická rozmanitosť je práve ich výsledkom.

· V prvej kapitole sú vysvetlené základné pojmy z oblasti biodiverzity, jej centrá na Zemi a jej význam; novým je pohľad na biodiverzitu ako výraz ekologickej komplexity živých systémov.

· Druhá kapitola sa venuje otázkam vysokého tempa vymierania a rozsiahleho ohrozenia druhov, približujúc štandardné kritériá a štatistiky IUCN, ale tiež index živej planéty z dielne WWF.

· Tretia a štvrtá kapitola mapujú stav najvýznamnejších ekosystémov Zeme a jeho hlavné príčiny, zameriavajú sa na lesy, travinné porasty, tundru, oceány, koralové útesy, mangrovníkové porasty, vodné toky, jazerá a mokrade, od globálneho cez európsky pohľad až po územie Slovenska.

· Piata kapitola sumarizuje a ilustruje procesy úbytku a degradácie biotopov a ich hybné sily, ku ktorým okrem preľudnenia, rastu spotreby a pomýlených trendov priraďuje i komplexitu života.

· Hľadanie riešení začína v šiestej kapitoly, od historických stôp, princípov a stratégií ochrany prírody, cez organizáciu štátnej správy v SR aj svetových i domácich mimovládnych organizácií.

· V rámci kapitoly o druhovej ochrany sú vysvetlené jej priority podľa rôznych kategórií druhov, približujúc aj aspekty právnej ochrany, programy záchrany, aj význam konektivity ich biotopov.

· Ôsma kapitola sa venuje problematike chránených území, prechádzajúc od globálneho pohľadu k právnemu rámcu územnej ochrany v SR, ilustruje možnosti manažmetu aj certifikácie produktov.

· Deviata kapitola sa venuje systematickej prezentácii významných globálnych, európskych a ďalších medzinárodných dohovorov na ochranu druhov, biotopov a krajiny, relevantných pre Slovensko.

· Desiata kapitola je zamyslením nad potrebou obrody nášho vzťahu k prírode, berúc si na pomoc inšpirácie z duchovných tradícií, niektoré nové ekoetické princípy, reflektujúc aj teórie komplexity.

· V prílohe nájde čitateľ preklad Charty Zeme a zoznam všetkých ilustrácií aj s linkami na ich zdroje.

Vzhľadom k zameraniu publikácia neprináša analýzu vybraných taxonomických skupín organizmov alebo vybraných chránených území, ako by očakávali špecialisti na rôzne skupiny aj manažéri chránených území. Jej prínosom je najmä integrovaný a ucelený pohľad na zložitú problematiku ohrozenia biodiverzity, jej hybných síl a možností riešenia, vrátanie skúmania otázok našich hodnôt (ako skrytých generátorov globálnej krízy). Aj z tohto dôvodu, aby oslovila aj srdce čitateľa, je publikácia graficky výpravná, s množstvom kvalitných farebných fotografií druhov a biotopov, ale tiež grafov, zo širokého spektra zahraničných, domácich aj vlastných archívnych zdrojov autorov.

Autori publikácie

Kde publikáciu môžete zakúpiť

Publikáciu je k dispozícii v elektronickej podobe v Copy Centre Fakulty prírodných vied UMB na Tajovského 40 - cena CD 2,50 EUR alebo ju možno zakúpiť v predajni Živice, o.z., Vysoká 18, v Bratislave (www.zivica.sk), cena knižného vydania (s DPH) je 24 EUR. Objednávky knižnej verzie.

Z pozitívnych ohlasov

„Jedinečná publikácia, ktorá na Slovensku chýbala. Komplexný pohľad zabezpečil kolektív autorov, z ktorých každý priniesol niečo jedinečné. Dokázali sa zladiť tak, že v knihe nájdeme odborné informácie o biodiverzite na všetkých úrovniach, ktoré sú vždy zasadené do širších súvislostí. Významný je aj regionálny aspekt a aktuálne informácie zo Slovenska. Pekný a citlivý výber fotografií k témam s vysvetľujúcim textom vhodne dopĺňa podávané informácie. Čitateľ na ľubovoľnom mieste diela nájde aj námety na sebareflexiu a zamyslenie. Možno odporúčať ako učebnicu biodiverzity, ale aj praktickú príručku na poličke biológa, ekológa aj ochranára.“

Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., Ústav biologických a ekologických vied,

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

„Publikace Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálních environmentálnych problémov P. Saba a kolektivu představuje čtenářům jeden z poněkud podceňovaných globálních problémů, souvisejících se životním prostředím – pokračující změny biologické rozmanitosti na všech třech jejích základních úrovních (geny/ jedinci, populace/druhy, ekosystémy/krajina). Činí tak na výsost čtivou, uživatelsky vstřícnou formou. Na rozdíl od některých obdobných kompendií je založena na „tvrdých“ datech, tedy na oponovaných důvěryhodných číslech a dalších důkazech. Oceňuji také, že se autoři kromě současného stavu a zaznamenaných změn snaží postihnout trendy ve vývoji modelových složek biodiverzity a hnacích sil, které je ovlivňují a budou ovlivňovat. Příručka zároveň přesvědčivě a názorně dokládá, že je možné vytisknout graficky skvělou knihu tak, abychom prostředí sami nepoškozovali. Publikace přitom není Zdí nářků – říká zcela jasně, že recept, jak současný stav a nelichotivý výhled změnit, známe již delší dobu.“

RNDr. Jan Plesník, PhD., poradca riaditeľa, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

 

тиц сайта проверитьбуковель відпочинок цінипланшет по низким ценам
 

Valid XHTML and CSS.