Home
Za Dr. Júliom Sýkorom
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Sobota, 06 Apríl 2013 21:39

 

6. apríla 2013 bola v Poprade – Veľkej posledná rozlúčka s RNDr. Júliusom Sýkora, DrSc., bývalým dlhoročným riaditeľom Astronomického ústavu SAV.

Česť jeho pamiatke!

 

 

Július Sýkora sa narodil 18. 3. 1940 v Tesárskych Mlyňanoch.

Štúdium astronómie absolvoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v roku 1962 nastúpil na Astronomický ústav SAV, v rokoch 1979 – 1989 bol jeho riaditeľom.

Doktorát získal na Karlovej univerzite v roku 1969 a od roku 1972 bol kandidátom vied (CSc.). Prezídium ČSAV v Prahe mu v roku 1985 udelilo titul Doktor fyzikálno-matematických vied (DrSc.) za dizertáciu Slnečná koróna ako prenosový a transformačný článok slnečnej činnosti.

Zaoberal sa vo svojej práci štúdiom slnečnej aktivity, zákonitosťami jej premennosti a periodicity, ako aj odozvami aktivity Slnka v medziplanetárnom priestore a geosfére. Prispel k diagnostike slnečnej plazmy, k poznaniu priestorových a časových zákonitostí jej vývoja, k odhaleniu určitých vlastností slnečného cyklu, rotácie a diferenciálnej rotácie Slnka. jeho výsledky sú využívané v interdisciplinárnom štúdiu fyziky vzťahov Slnko – Zem. Objavil antikoreláciu medzi stupňom polarizácie a jasnosťou „zelenej“ koróny v čiare Fe XIV a vyvinul novú metódu na meranie slnečného magnetického poľa.

Publikoval 209 pôvodných vedeckých prác, predniesol 123 referátov na medzinárodných konferenciách v 20. štátoch, zúčastnil sa 6 expedícií za pozorovaním úplného zatmenia Slnka.

Bol členom mnohých domácich a zahraničných organizácií (IAU, Vedecké kolégium SAV pre vedy o Zemi a vesmíre, Slovenský národný komitét pre fyziku vzťahov Slnko – Zem a. i.). Za svoju prácu dostal Striebornú plaketu Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (SAV 1983) a Čestnú plaketu Dionýza Štúra (SAV 2005).

Prevzaté z knihy L. Druga: Dejiny astronómie a Slovensko.

 

 

межкомнатные двери столица отзывыОлександр Васильович Фільчаковpayperprofits.com
 

Valid XHTML and CSS.